T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Integriteit en misstanden

Vertrouwenspersoon Integriteit

Steeds vaker wordt de vertrouwenspersoon benaderd voor ondersteuning bij het melden van integriteitschendingen en of advisering bij integriteitvraagstukken. Voor overheidsorganisatie is het zelfs verplicht om een Vertrouwenspersoon Integriteit aan te stellen  en een beleid Integriteit en meldprocedure “ melden vermoeden misstanden” (klokkenluidersregeling) op te stellen.

Het is per organisatie verschillend hoe de functie van vertrouwenspersoon Integriteit wordt ingevuld. Het gaat er met name om dat een organisatie een samenhangend integriteitbeleid voert.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om bij leidinggevende of hoogst bevoegd gezag te melden. Bijvoorbeeld doordat leidinggevende of hoogst bevoegd gezag zelf een integriteitschending pleegt. De melder kan zich dan wenden tot de vertrouwenspersoon Integriteit voor ondersteuning en advisering.

De taakinvulling van de Vertrouwenspersoon Integriteit kan verschillen per organisatie. De taken kunnen o.a. zijn;

–          Informeren, adviseren
–          Luisterend oor
–          Begeleiden en ondersteunen
–          Meldpunt; bij de Vertrouwenspersoon Integriteit kan een vermoeden van
een misstand vertrouwelijk worden gemeld
–          Intermediair; indien vertrouwelijk is gemeld (brugfunctie)
–          Registreren en rapporteren
–          Monitoren en nazorg
–          Doorverwijzen (naar bijvoorbeeld afdeling P&O indien het een
arbeidsconflict betreft)

Typen Integriteitschendingen;

 • Financiële schendingen ( bijvoorbeeld  fraude, diefstal, enz.)
 • Misbruik van positie en belangenverstrengeling ( bijvoorbeeld omkoping, corruptie)
 • Favoritisme (bijvoorbeeld bevoordeling van familie, vrienden)
 • Misbruik van legitimatie
 • Lekken en misbruik van informatie ( diefstal infodragers, usb, laptops)
 • Misbruik bevoegdheden (bijvoorbeeld meineed, valsheid in geschrifte)
 • Misbruik geweldsbevoegdheid
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Misbruik bedrijfsmiddelen ( bijvoorbeeld ongewenst gebruik van internet, ongevraagd een pak toiletpapier meenemen voor op de camping)
 • Misdragingen in de privé sfeer (bijvoorbeeld kweken van hennepplanten)
 • Misstanden volgens klokkenluidersregeling

Voor een goede functievervulling dient de Vertrouwenspersoon Integriteit over bepaalde specifieke vaardigheden en kwaliteiten te beschikken. Daarnaast is het van belang dat de vertrouwenspersoon Integriteit kennis moet hebben van de binnen de organisatie geldende regelingen en procedures op het gebied van integriteit als de gedragscode en de meldprocedure.

De vertrouwenspersoon van Job2enjoy  heeft de nodige kennis in huis en is in staat te sparren over aangedragen integriteitskwesties.