T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Arbowet 2017

Arbowet 2017

De Arbowet, die vanaf 1 juli 2017 ingaat, richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is uiterst belangrijk. Ongewenst gedrag is een van de oorzaken van werkdruk of werkstress.

 

Verantwoordelijkheden werkgever

Primair zijn het de werkgevers die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Arbowet. Maar ook andere partijen hebben hun rol in het gezond houden van de werknemers en het veilig stellen van hun werkzaamheden. Zo is elk bedrijf verplicht om samen te werken met een arbodeskundige en een bedrijfsarts, die samen de werkgever onder meer ondersteunen bij het verzuimbeleid. Ook intern zijn er groepen die zich bezighouden met de arbeidsomstandigheden, zoals preventiemedewerkers, BHV’ers en de ondernemingsraad. Voor het beperken van psychosociale arbeidsbelasting wordt vaak een vertrouwenspersoon ingesteld. Al deze partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheden.

Psychosociale arbeidsbelasting

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De werksfeer heeft veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze stressfactoren kunnen ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van soms ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen.

Beleid psychosociale arbeidsbelasting

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en deze ook daadwerkelijk vertalen naar de praktijk. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die in aanraking komen met ongewenst gedrag op het werk:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie
  • psychologische intimidatie
  • pesten, negeren
  • discriminatie
  • integriteitskwesties / schendingen / misstanden

De vertrouwenspersoon biedt ook ondersteuning aan leidinggevenden en adviseert het management of directie op gebied van ongewenst gedrag binnen de organisatie.